රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමිගේ පොත් සහ වෙනත් බෞද්ධ කෘති

A forum for Dhamma resources in languages other than English
Post Reply
Pasindu
Posts: 73
Joined: Sun Sep 04, 2022 5:14 am

රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමිගේ පොත් සහ වෙනත් බෞද්ධ කෘති

Post by Pasindu »

Greetings,

This ccollection includes all of the Rerukane Chandrawimala thero's books(which I found very helpful) and many other books including Visuddhimagga, Atuwakatha, Rasavahini, Amawathura for free.

For android: https://play.google.com/store/apps/deta ... taka.books

For PC:
https://tipitaka.lk/library/461

:namaste:
Post Reply