කිනිතුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සූත්‍ර, විනය, අභිධර්ම, පාලි පන්ති දැන් අන්තර්ජාලයේ (Tipitaka lectures of Kinitulagala)

A forum for Dhamma resources in languages other than English
Post Reply
User avatar
Eko Care
Posts: 688
Joined: Mon Mar 18, 2019 7:13 am

කිනිතුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සූත්‍ර, විනය, අභිධර්ම, පාලි පන්ති දැන් අන්තර්ජාලයේ (Tipitaka lectures of Kinitulagala)

Post by Eko Care »

කිනිතුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සූත්‍ර, විනය, අභිධර්ම, පාලි පන්ති දැන් අන්තර්ජාලයේ
Sutta, Vinaya, Abhidhamma, Pali lectures/classes delivered at Kinitulagala Forest Monastery are now on Internet.

ආචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේලා:
ත්‍රිපිටකධර පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි
අභිධර්මාචාර්ය දෙනියායේ උපසම හිමි
අකුරැස්සේ සද්ධම්මාලෝක හිමි
කන්දේගෙදර ධීරානන්ද හිමි
නවගත්තේගම සුගතවංස හිමි

https://www.youtube.com/@Kinithulagala/playlists

Post Reply