අටුවා විමර්ශනය – අටුවාවන්හි නොගැලපෙන තැන් ඇති වූයේ කෙසේ ද? (Sinhala Atuwa)

A forum for Dhamma resources in languages other than English
User avatar
tharpa
Posts: 175
Joined: Sat Jul 13, 2013 12:56 am
Location: North America
Contact:

Re: අටුවා විමර්ශනය – අටුවාවන්හි නොගැලපෙන තැන් ඇති වූයේ කෙසේ ද?

Post by tharpa »

SarathW wrote: Thu Apr 15, 2021 9:12 pm In Sri Lanka, we will never call our parents by their names either.
That is the traditional, and still the most common, custom in English-speaking countries as well. I would say > 90% of families still follow it.
May all beings, in or out of the womb, be well, happy and peaceful.
Post Reply